a

"Вярваме в индивидуалния подход и информирания избор. За нас това е начина да извлечете максимални ползи от нашите услуги. Искрено се надяваме да Ви помогнем да изпитвате интерес и благодарност към собственото си тяло и да се грижите за него, както то за Вас.Ако имате някакви въпроси, ще се радваме да бъдем от полза"

a

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСОВЕ В ЗАЛА PHYSIOFIT

приети на 01.10.2018г от ФизиоФит ЕООД, ЕИК 204569015

 

 

 

 

 1. Общи Условия
 2. В залата се влиза само с чисти маратонки или с калцуни, както и боси с чисти крака
 3. В залата се спазва умерен и вежлив тон
 4. Ако инструктора прецени, че някой пречи на нормалното провеждане на класа, си запазва праото да преустанови часа му.

 

 1. Класове
  1.1 Класът се провежда под ръководството на инструктор/треньор, който разяснява упражненията и следи за тяхното правилно и безопасно изпълнение от всеки от участниците.
  1.2 Класът е с продължителност от 55-60мин, в зависимост от характера на класа и съдържа комплекс от упражнения и указания, подготвени или модифицирани индивидуално за всеки участник, съобразно преценката на треньора за нивото на физическата му подготовка, двигателни умения и индивидуалните му особености, или според нивото на групата

1.3 Треньорът/Инструкторът има право сам да определя реалното ниво на обща физическa подготовка и умения на трениращия, ако по негова преценка то се разминава с декларираното.
1.4 По време на класа участниците са длъжни да се съобразяват с указанията, давани им от треньора/инструктора относно техниката на изпълнение на упражненията, тежест и брой повторения, както и с всички препоръки по отношение на безопасното протичане на тренировката.
1.5 Участниците са длъжни да уведомят предварително треньора/инструктора за наличието на заболявания на опорно-двигателния апарат, контузии и травми, сърдечно-съдови заболявания, заболявания на дихателните пътища, смущения във вестибуларния апарат, бременност, кърмене, както и всяко друго заболяване или особеност, които биха могли да се повлияят неблагоприятно от интензивни и силови натоварвания.
1.6 Треньорът/инструкторът има право да откаже участие в класа на участник, за който е преценил, че не е в добро физическо или психическо състояние за провеждане на урок, поради употреба на алкохол, наркотици или каквито и да било лекарства, напитки или вещества, които биха могли да повлияят на правилната му реакция и способността му реално да преценява заобикалящата го обстановка.
1.7 Треньорът/инструкторът има право да откаже участие в тренировката на участник, който има едно или повече неплатени задължения.

1.8 Груповите класове се провеждат на български език, освен ако не е изрично опоменато. Индивидуалните класове се провеждат на английски след предварителмна уговорка.

 

 1. ПЛАЩАНИЯ

2.1 Заплащането на тренировка/абонамент се извършва на място или чрез предварително закупени абонаменти от електронния магазин

2.1 Посещенията от абонаментните карти се приспадат, като се маркират с електронен четец
2.2 След изтичането на срока на картата за многократни посещения, неизползваните посещения не се прехвърлят за нов период, сумата за тях не се приспада от платената цена и не се възстановява.
2.3 Абонаментните карти за многократни посещения са поименни и се ползват единственно от титуляра им, освен в случаите когато е опоменато друго в описанието им

2.4 Абонаментната карта Unlimited и Unlimited x3 може да се използва и от друг член на семейството, но е валидна само за едно посещение на ден. Може да бъде използвана от двама човека в един и същи ден, като съответно се намали валидността с един работен ден.

2.5 Закупуването на абонаментна карта за определен брой посещения не гарантира участие в тренировка. Резервирането на час и дата за тренировка се извършва по реда, описан по- долу.

 

III. ПРАВИЛА ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ И ОТМЯНА НА ГРУПОВ КЛАС

3.1 Общи

3.1 Всеки желаещ може да резервира дата и час за групов клас, като се впише онлайн в седмичния график, изготвен от PhysioFit. Клиентът получава известие и напомняне за резервацията на електронната поща, регистрирана в платформата
3.2 Максималният брой участници в една тренировка е спрямо съответния вид тренировка (4-5 човека). След запълване на максималния брой за съответната дата и час, резервации не могат да се правят.

3.3 Резервацията на групов клас се извършва не по-късно от 12 часа преди започването на класа
3.3 Резервиран клас не се заплаща, в случай че бъде отказан чрез заличаването ѝ от онлайн платформата не по-късно от 8 часа преди началния час на тренировката. В случай че резервацията не бъде отказана в този срок, се генерира задължение и участникът дължи заплащане на резервираната тренировка или се отнема посещение от абонаментната му карта, независимо дали вземе участие в нея.
3.4 Записванията за тренировки се отварят един месец  преди началния час на тренировката.
3.5 Ако списъкът със записани е пълен, всеки клиент може да се свърже с PhysioFit , за да бъде уведомен при евентуален отказ.
3.6 В случай че клиент има едно или повече неплатени задължения за плащaне на отказана резервирана или пропусната тренировка, докато не ги заплати в срок от 14 календарни дни, се СПИРА възможността му за резервиране и посещение на нова тренировка.

3.6 Физиофит запазва правото си да отмени индивидуален клас по-малко от 12ч преди началото на класа, при независещи от тях обстоятелства, но трябва да предостави следваща свободна дата или час за клиента

 

 

 1. IV. ПРАВИЛА ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ И ОТМЯНА НА ИНДИВИДУАЛЕН КЛАС

 

4.1 Запазването на индивидуален клас става след предварително уговаряне на удобен час и за двете страни

4.2 Запазването на индивидуален клас няма ограничения за минимален период преди началото на часа, при положение, че и двете страни са съгласни

4.3 Отменянето на индивидуален клас става, като едната страна се свърже с другата и я уведоми

4.4 Отменянето на индивидуален клас не генераира задължение, ако се извърши не по-късно от 12ч, от страна на клиента.

4.5 Физиофит запазва правото си да отмени индивидуален клас по-малко от 12ч преди началото на класа, при независещи от тях обстоятелства, но трябва да предостави следваща свободна дата или час за клиента.

 

 1. С РЕЗЕРВИРАНЕТО НА ТРЕНИРОВКА ВСЕКИ ТРЕНИРАЩ ДЕКЛАРИРА, ЧЕ Е:
  4.1 Запознат и приема настоящите общи условия за провеждане на класовете в студиото PhysioFit

4.2 Информиран, че заболявания на опорно-двигателния апарат, контузии и травми, сърдечно-съдови заболявания, заболявания на дихателните пътища, смущения във вестибуларния апарат могат да се повлияят неблагоприятно от интензивни и силови натоварвания, да предизвикат нови травми и влошаване на общото здравословно състояние и се задължава да уведомя изрично инструктора за наличието на такива.
4.3 Информиран и приема, че дори при стриктно спазване на техниката на изпълнение на упражненията и на дадените от инструктора указания е възможна появата на болка в отделни мускули или ставни връзки, както и настъпването на случайни травми, които не могат да бъдат предвидени или предотвратени от наблюдаващите треньори/инструктори.
4.4 Съгласен да изпълнява стриктно дадените му от треньора/инструктора инструкции относно правилното и безопасно изпълнение упражненията, както и да се съобразява с препоръките му относно използвана тежест и брой повторения.
4.5 Информиран и осъзнава, че негови самоволни действия, предприети в противоречие с дадените му от треньора/инструктора указания, могат да предизвикат контузии и травми и приема, че отговорността за настъпването на тези последици е изцяло негова.
4.6 Информиран и разбира, че носи отговорост за всяка вреда причинена на друго лице или чужда вещ, ако е настъпила от негови действия, предприети в нарушение на правилника на залата или дадените му от треньора/инструктова инструкции.
4.7 Информиран, че никой друг освен него не носи отговорност за негови откраднати, забравени или изгубени вещи.

 1. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Политиката за защита на личните данни е достъпна онлайн на:

https://physiofit.bg/privacy_policy,

както и на място.